-> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง


   §  คู่มือการใช้โปรแกรม ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ §     
ระเบียบ °ƒ       ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย
e-account °ƒ       ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
e-filing °ƒ       ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
e-booking-car °ƒ       ระบบจองรถส่วนกลาง
e-booking-room °ƒ       ระบบจองห้องประชุม
e-leave °ƒ       ระบบยื่นใบลา
e-organization °ƒ       ระบบบริหารองค์กร
e-messenger °ƒ       ระบบฝากข้อความ
e-statistic °ƒ       ระบบสถิติการใช้งาน
e-handbook °ƒ       คู่มือการใช้โปรแกรม
e-phone-book °ƒ       e-phone-book
e-tax °ƒ       e-tax
e-salary °ƒ       e-salary  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
390 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
E-mail Address :  phichit2@hotmail.com    cma2553@gmail.com


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
  การสร้างหน้าเอกสาร : 1406 วินาที
Copyright (c) 17-03-2548 by Mr.Monthol Promsanthie
mail & skype: mt.promsanthie@gmail.com
msn: mt_ikob@yahoo.com
blog: e-Office Programming Management