ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายได้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

*กรุณาเลือกโรงเรียน


รหัส
กิจกรรมย่อย
หน่วยนับ
ปริมาณ
หน่วยนับ
168
การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
169
การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
170
การบริหารงานบุคคล
โครงการ
171
การบริหารงานวบประมาณและแผนงาน
โครงการ
172
การบริหารงานกิจการนักเรียน
โครงการ
* หมายเหตุ คลิก
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : ชื่อ : นามสกุล :

ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูล : เบอร์โทรศัพท์ : -