รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

ส่งออกเป็น Excel


รหัสโรงเรียน โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ
66020001 วัดวังไคร้ นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ 089-0713222 sittes1401@obecmail.obec.go.th
66020002 วัดคลองแขก นางดุษฎี ศรีประเสริฐ 087-8482185 dussri2301@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020003 วัดคลองคูณ นายสุชาติ หุ่นวัน 094-7548336 suchun0902@obecmail.obec.go.th
66020004 วัดต้นชุมแสง นางสุวรรณา เข็มเพ็ชร 089-4374595 suwkhe1107@obecmail.obec.go.th
66020006 วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ นางวันทนา ศรีบัวทอง 092-0385155 wansri2207@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020007 วัดหนองคล่อ นายนิคม จันทร์อ้น 089-8569498 nikjun2303@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020008 วัดใหม่สำราญ นายสุนทร เพ็ชรโต 081-8888469 soophe2804@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง 089-8571245 ronklo0603@obecmail.obec.go.th
66020010 วัดพฤกษะวันโชติการาม นายพรสันต์ ชั้นเจริญ 099-2935394 phocha1911@obecmail.obec.go.th
66020011 วัดทับปรู นางสมพร บุญทั่ง 089-5625132 somboo1410@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020012 บ้านบึงประดู่ นายประโยชน์ ฟักคง 089-7046308 prafuk2502@obecmail.obec.go.th
66020013 วัดทับหมัน นายไพโรจน์ พิทักษ์ พิทักษ์ 081-7402833 pairoj_pitak@obecmail.obec.go.th
66020014 วัดไทรโรงโขน
66020015 วัดคลองข่อย นายเกียรติชัย ตั้งปัญญาวงศ์ 089-7082183 keatun2612@obecmail.obec.go.th
66020017 บ้านไดกระพังปลา นางศรีวรรณ์ ศรีสาตร์ 089-7043912 srisri1511@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020018 บ้านสามบึงบาตร นายประจวบ สุขศิริ 089-5624530 prasuk1709@obecmail.obec.go.th
66020019 บ้านหนองหวาย นายธวัช สายพัฒนะ 080-0468056 tawsai1803@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020020 วัดวังสำโรง นายสมเกียรติ แท่งทอง 087-8481557 somtan0602@obecmail.obec.go.th
66020021 วัดบึงน้ำกลัด นายยุทธการ เทียนปั่น 081-4752662 yutthi1811@obecmail.obec.go.th
66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นายอรุณ เอี่ยมสะอาด 081-7073297 aroeim2510@obecmail.obec.go.th
66020023 วัดสัตตวนาราม นายสาฑิต แก้ววิจิตร 081-2801180 satkaw2202@obecmail.obec.go.th
66020025 วัดเขารวก นายพิพัฒน์ ตลับเพชร 089-2709274 phital1201@obecmail.obec.go.th
66020026 บ้านเนินทราย นายปรีดา จันทร์ทอง 086-1194129 precha1602@obecmail.obec.go.th
66020027 วัดวังหว้า นายประจวบ เพ็งพัน 087-2067775 praphe2305@obecmail.obec.go.th
66020028 วัดท่าปอ นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ 063-9689514 Thaarn0709@obecmail.obec.go.th
66020029 วัดยางคลี นายยงยุทธ แก้วชัยสิทธิ์ 081-9621213 youkea1009@obecmail.obec.go.th
66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง นางเพ็ญศรี รอดสุขเจริญ 091-0761696 penrod1308@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020031 วัดหนองแก นางเจิมจันทร์ คุณสิน 086-2090940 jumkun2707@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020032 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์ 085-0531436 suctan1005@obecmail.obec.go.th
66020033 วัดป่าแดง นายประสิทธิ์ ภู่สอง 081-9530878 prapus2710@obecmail.obec.go.th
66020034 วัดพรหมประสิทธิ์ นายชรินทร์ น้อยสอน 089-9611134 chanoi2107@obecmail.obec.go.th
66020035 วัดโพธิ์ลอย นายวิสูตร กรุดอินทร์ 089-1946692 viskru2806@obecmail.obec.go.th
66020036 วัดคลองทองหลาง นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์ 081-2815999 nrochu2803@obecmail.obec.go.th
66020037 บ้านห้วงสลิด นางปราณี เผื่อนประเสริฐ 088-1361011 praphe2011@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020038 วัดเทวประสาท นางนิศากร เนียมถนอม 081-9716872 nisnia1908@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020039 วัดธงไทยยาราม นายสุเทพ กลั่นเกษร 086-5916445 sutkla0603@obecmail.obec.go.th
66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม นายสมพงษ์ พันวัง 080-3456255 sompha1011@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020043 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี นางสาวสมปอง ม่วงกร 097-1963551 sommor0103@obecmail.obec.go.th
66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" นายวัชระ เจริญภาพ 087-1955162 vatjar2905@obecmail.obec.go.th
66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ นายสมภพ จุลพันธ์ 089-1940994 somjun0111@obecmail.obec.go.th
66020049 วัดโพธิ์แดน
66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา นายประมินทร์ กิ่งชัย 083-1672544 prakin0301@obecmail.obec.go.th
66020051 อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง 086-3225025 chakoo2501@obecmail.obec.go.th
66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก 089-8393031 dampho0210@obecmail.obec.go.th
66020053 ชุมชนภูมิวิทยา
66020054 วัดลำประดาใต้ นายชัยพงษ์ ดียิ้ม 086-2090159 chadee1208@obecmail.obec.go.th
66020057 วัดลำประดากลาง นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์ 085-7300994 thites1012@obecmail.obec.go.th
66020059 วัดห้วยเรียงใต้ นายบุญเลิศ สุขประมาณ 089-9587183 bunsuk0502@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020060 วังกรดนุกูลศึกษา นางวงษ์เดือน อินทร์พรหม 086-9384764 woninp2902@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020061 วัดห้วยเรียงกลาง นายสมพร กลแกม 089-9599481 somkol1103@obecmail.obec.go.th
66020062 วัดวังตะกู นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน 083-1616207 Cukchai2557@obecmail.obec.go.th
66020063 วัดมะกอกงอ นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์ 081-9716965 ่jirboo1111@obecmail.obec.go.th
66020064 วัดลำประดาเหนือ นายสมนึก รักคำมี 089-2677400 somboonta1@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020067 วังสำโรง 'ราษฎร์บำรุงวิทย์' นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์ 062-6499296 natwic0401@obecmail.obec.go.th
66020068 วัดหนองกอไผ่ นายประกอบ บรรณาธรรม 093-2499636 praban0711@obecmail.obec.go.th
66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม นายประเวทย์ ทองแบน 061-3123408 pratho2708@obecmail.obec.go.th
66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) นายจรัญ จิอู๋ 086-2179770 jarjio2606@obecmail.obec.go.th
66020071 วัดหอไกร
66020073 บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์' นางวราภรณ์ แจ่มจำรัส 082-1672132 varjam0902@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่ นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ 089-7023207 jakrod1305@obecmail.obec.go.th
66020075 บ้านหนองตะแบก นางุสุวรรณทนา ชื่นอยู่ 089-9392515 suwchu0412@obecmail.obec.go.th
66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด นายชัยพร ชุ่มมั่น 093-4536562 chachu0208@obecmail.obec.go.th
66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น นายสุวโรจน์ พนินทร์วัฒน์ 089-5625511 suwpha3001@obecmail.obec.go.th
66020078 บ้านทุ่งใหญ่ นายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง 087-8478017 apisan2105@obecmail.obec.go.th
66020080 วัดบ้านห้วยยาว นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์ 081-0429009 sursan1912@obecmail.obec.go.th
66020081 บ้านวังแดง นายสมบัติ ผลาผล 085-6512992 sompal0505@obecmail.obec.go.th
66020082 บ้านเนินแค นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม 092-1949156 surtoi2611@obecmail.obec.go.th
66020083 วัดบ้านท่านั่ง ว่าที่ ร.อ.JimmiXzSw JimmiXzSw 929-3279321 jimos4581rt@hotmail.com@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020084 บ้านท่าบัว นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา 089-8590082 supcha0206@obecmail.obec.go.th
66020085 วัดหลวง
66020086 วัดทับทิม นางรังสินี อนุสนธิ์ 081-3819057 rananu1007@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020087 บ้านปากน้ำ นาย์นิพนธ์ นากรบ 081-0466642 nipnak2703@obecmail.obec.go.th
66020088 บ้านเนินโพธิ์ นายสายัญ หล้าสวัสดิ์ 089-6382853 saylas0404@obecmail.obec.go.th
66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ นางสาวสายไพเราะ นาคดี 081-7868775 sainak0104@obecmail.obec.go.th
66020090 บ้านหนองบัว นายชัยชน หน่อมาก 081-7853268 chanor3110@obecmail.obec.go.th
66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ นายสุทิน รอดส้ม 089-9579555 sutrod2911@obecmail.obec.go.th
66020092 วัดบ้านหนองดง นายชัยณรงค์ บุญหนู 090-9684693 chaboo2308@obecmail.obec.go.th
66020093 วัดบ้านพังน้อย นางสาวอังคณา มีเย็น 086-4122099 angmee1003@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง ว่าที่ ร.ต.ดร.สมาน ขาวหนู 098-7505709 samkha0807@obecmail.obec.go.th
66020095 บ้านยี่มุ่ย นายวุฒิชัย สุบินมารัตนชัย 081-9710685 wutsub0602@obecmail.obec.go.th
66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็ง 081-9717099 thungnoi11pipatsophon@gmail.com
66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง นายทยุทธ์ สาลีจันทร์ 088-2727822 kruyut2005@obecmail.obec.go.th
66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) นายสำเนา สุวรรณหงษ์ 086-2163425 samsuw0804@obecmail.obec.go.th
66020099 วัดคงคาราม นายสุรศักดิ์ เผ่าสวัสดิ์ 089-8602088 surpha0504@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020100 บ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' นางวรยา สายสุจริต 083-6187214 vorsai0102@obecmail.obec.go.th
66020101 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' นางสาว์จิตฒิกาญจน์ ชมชาติ 089-9586619 jitcho0302@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020102 อนุบาลโพทะเล นายลักษณ์ บุญประเสริฐ 081-0443659 lukboo1712@obecmail.obec.go.th
66020103 วัดโพทะเล นายสมยศ กาญจนะ 061-4636549 somkan2611@obecmail.obec.go.th
66020104 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' นายเดชา บัวดี 089-5336545 dacbua2702@obecmail.obec.go.th
66020105 บ้านคลองตางาว นางจิรภรณ์ สธนวสุ 089-1936670 jirsat0908@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020106 วัดขวาง นายสังข์เวย สายทัด 084-5963491 sunsai2609@obecmail.obec.go.th
66020107 วัดพร้าว นายสมพงษ์ นรพงษ์ 086-1198702 somnor2207@obecmail.obec.go.th
66020110 วัดใดวน นางสาววัลยา ปทุมมาศ 086-2031627 wanyala6940@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ 084-9116651 sunsom2006@obecmail.obec.go.th
66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว 098-7478045 Piysae2310@obecmail.obec.go.th
66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์ นางมะลิวัลย์ มาลี 086-2031711 malmal3010@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020114 บ้านเขาโล้น ดร.ณัฐธัญ แก้วชื่น 091-8298804 nutkae1704@obecmail.obec.go.th
66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์ 098-2637657 phokan1708@obecmail.obec.go.th
66020117 วัดลำประดา นายเดิมพันธุ์ คงสอน 089-5632871 doekho0512@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020118 วัดเขาทราย นายกุศล จันทร์ปาน 089-2706797 kuscha2004@obecmail.obec.go.th
66020119 วัดวังหินเพลิง นายอำพันธ์ จันทร์กุล 086-6764299 umpjan3112@obecmail.obec.go.th
66020120 วัดวังแดง นายประเสริฐ เทพศร 081-9738833 prathe1701@obecmail.obec.go.th
66020121 บ้านหนองจะปราบ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง 082-7723608 banmua2312@obecmail.obec.go.th
66020122 บ้านเขานกยูง นางทวีสิน โอ่งวัน 081-9628213 tawong3001@obecmail.obec.go.th
66020123 บ้านเขาพระ นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี 089-6396523 wicpho2504@obecmail.obec.go.th
66020124 วัดหนองน้ำเต้า ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง 081-6741514 wirket1404@obecmail.obec.go.th
66020125 วัดชัยศรี นายเศรษฐศิษฏ์ ทาสีเชพ 089-8569035 settas1710@obecmail.obec.go.th
66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร นายวิริต ชื่นเรือง 081-3794261 wirchu1508@obecmail.obec.go.th
66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง นายสมัย ใจภูมิ 088-2933898 samjai0710@obecmail.obec.go.th
66020128 อนุบาลทับคล้อ นายพินิจ พวงทอง 091-0253127 phipou3004@obecmail.obec.go.th
66020129 วัดป่าเรไร นางสาวJimmiNu JimmiNu 771-3473761 ec12342vtv@hotmail.com@obecmail.obec.go.th
66020130 วัดศรีรัตนวราราม นางสาวสุนีย์ อินทยุง 089-9612114 sunint1402@obecmail.obec.go.th
66020132 วัดไดอีเผือก นายศุกรี สิทธิเหรียญชัย 094-6059089 suksit0607@obecmail.obec.go.th
66020133 บ้านคลองห้วยหลัว
66020134 วัดน้ำเคือง นายวัชรินทร์ อ้นมี 081-7851722 watonm0712@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020135 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร นายสุริวงค์ ผิวเพชร 083-4899346 surpiw0906@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020136 วัดบางเบน นางคมคาย บุญอินทร์ 081-2806829 kombun2201@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020137 วัดวังกระชัน นางมาลัย ทองประเสริฐ 085-2704361 maaton3006@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020138 สี่แยกเขาดิน นายสมศักดิ์ พ่วงพร 085-4007134 sompon1912@obecmail.obec.go.th
66020139 วัดเขาส้าน นายรำไพ ไชยโย 082-2280417 ramcha1103@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020140 บ้านเนินม่วง นายเดชา วิภาตะภูติ 086-2008176 decwip1403@obecmail.obec.go.th
66020141 บ้านหนองจอก นายมาโนช เอี่ยมบาง 061-4239322 manemy0406@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ นายสุนทร สุขรื่น 089-9062763 sunsoo1902@obecmail.obec.go.th
66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) นายปัญญา มณีโชติ 089-2717373 panman0110@obecmail.obec.go.th
66020146 วัดบ้านบางลายใต้ นายมานะ พรหมอยู่ - manpro1807@obecmail.obec.go.th
66020147 วัดบ้านคลองข่อย นายบุญนำ บัวทิม 084-9000940 boobua1006@obecmail.obec.go.th
66020148 บ้านหนองแขม นายเฉลียง เนื้อไม้ 081-3616349 chanua1605@obecmail.obec.go.th
66020149 วัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร' นายสำเริง นันตรี 1234567890 samnun1612@obecmail.obec.go.th
66020150 บ้านห้วงปลาไหล 'สิงหะวิทยา' นางชณาพรรณ งามสม 061-2512843 changa1203@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 นายพิษณุ แท่งทอง 086-4459952 phitha2504@obecmail.obec.go.th
66020152 บ้านทุ่งทอง นายอรัญ คันธมาศน์ 080-6869091 arakan1912@obecmail.obec.go.th
66020153 บ้านบึงลี นางสาวลัดดา โชติพรมราช 089-8600931 ladcho1704@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ดร.มณลักษณ์ ภักดีชน 093-3207624 monpak0711@obecmail.obec.go.th
66020155 บ้านวังพร้าว นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง 091-9864779 weejun1709@obecmail.obec.go.th
66020156 บ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' นายประจักษ์ โคชะถา 083-8783832 prakoc0710@obecmail.obec.go.th
66020157 บ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์' นายดำรงค์ ศรีมหาโพชน์ 088-4294543 dumsri0307@obecmail.obec.go.th
66020158 บ้านโป่งวัวแดง นายสว่าง สิงหะคเชนทร์ 089-8396259 sawsin1105@obecmail.obec.go.th
66020159 วังก้านเหลือง นายสานิตย์ พุดทรัพย์ 089-8562162 sanput1406@obecmail.obec.go.th
66020161 วัดใหม่ดงเจริญ นายสมหวัง เขียวสวาท 081-3240545 somkea1102@obecmail.obec.go.th
66020162 บ้านวังกะทะ นายชาญชัย โสมิ่งมี 089-5183468 chasom3101@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020163 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) นายวันชัย บุญเสริม 089-8598283 wanboo2701@obecmail.obec.go.th
66020164 วัดวังเรือน นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่ 089-2690786 noniny0205@obecmail.obec.go.th
66020165 วัดวังหินแรง นายเสนาะ ชื่นผล 087-1961973 sanchu1310@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020166 วัดหนองง้าว นายขวัญประชา บุญจันทร์ 082-4014074 khuboo0911@obecmail.obec.go.th
66020167 สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) นายสวิด เกิดคุ่ย 081-7734635 sawker1208@obecmail.obec.go.th
66020168 บ้านวังบงค์ นายสนัด เบ้าหล่อ 062-4965039 sanad567@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020169 บ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์' นายวิรัตน์ ปานแก้ว 089-9075526 wirpan2010@obecmail.obec.go.th
66020170 วัดใหม่วังหว้า นายภูริทัต แก้วชะเนตร 087-2060877 purkae2212@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020171 บ้านห้วยตาดำ นายสำเริง คำแผลง 081-7851911 somkum1408@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020172 ห้วยพุกวิทยา นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์ 085-6026988 pirtok1303@obecmail.obec.go.th
66020173 วัดหนองสนวน นางวีนัส พิมพ์เมือง 083-1647373 venpim1303@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) นายศุภฐากร หัฒนาเมธากุล 087-7354505 suppha2702@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน
66020175 วัดหนองสองห้อง นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล 089-8578013 portan1206@obecmail.obec.go.th
66020176 บ้านไร่ นายสมาน สังข์เมือง 084-9886156 saman1305@obecmail.obec.go.th รักษาการแทน