แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลกิจกรรมจัดการขยะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

แบบฟอร์มที่ ๒ ข้อมูลน้ำหนักขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทที่แยกออกมาได้เพื่อไปจำหน่าย/แปรรูป
รายการ ที่มาของข้อมูล หน่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
กระดาษ การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน กิโลกรัม 863 1050 796 843 1144 742 128 822 1069 818 1348 980 10603
ขวดแก้ว การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน กิโลกรัม 220 211 195 194 218 182 83 189 216 172 138 171 2189
พลาสติก การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน กิโลกรัม 803 771 852 852 654 838 179 628 817 792 895 837 8918
กระจกแผ่น การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน กิโลกรัม 10 0 0 0 11 0 0 8 0 5 0 1 35
เหล็ก การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน กิโลกรัม 98 44 58 29 63 71 26 63 71 26 48 52 649
อลูมิเนี่ยม การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน กิโลกรัม 24 21 21 12 16 13 10 9 15 4 7 8 160
อื่นๆ การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน กิโลกรัม 85 181 201 207 166 154 10 115 154 205 196 161 1835
รวม
กิโลกรัม 2103 2278 2123 2137 2272 2000 436 1834 2342 2022 2632 2210 24389