-->แจ้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะทำบัตรข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคลเปิดทำบัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป<--

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Posted by Someone on July 08, 2013  •  Comments (64)  • 

วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และภาระกิจงาน

   1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
.. 2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
..3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
..4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ
.......โครงสร้าง..........'''''''คลิ๊ก''''''


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 390 หมู่ 3 ต.ห้วยเกตุ ถนนตะพานหิน-บางมูลนาก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 อำเภอ คือ อำเภอตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล ทับคล้อ บึงนาราง และดงเจริญ

****ข่าว/กิจกรรม กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สพป.พจ. เขต 2****

Posted by Someone on July 7, 2013  •  Comments (64)  • 

1 ผลการประเมิณประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (1 เม..ย. 57) ตำแหน่ง รอง ผ.อ.สพป.พจ.2 ผู้้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ "Download"

2

ผลการประเมิณการปฏิบัติราชการในระดับดเด่นและดีมาก รอบที่ 1 (1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57)

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) "Download"

 กลุ่มบริหารงานบุคคล_สพป.พิจิตร_เขต2

ร่วมพิธีเจษฎาบดินทร์

กลุ่มบริหารงานบุคคล_สพป.พิจิตร_เขต2_เข้าร่วมงานและรับ

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

ข่าวแจ้งโรงเรียน

Posted by Someone on July 8, 2013  •  Comments (64)  • 

 

-->จัดทำ และดูแล โดย นายอภิวัชร์ พุ่มมาลา<---