คู่มือการร้องเรียน


วัตถุประสงค์

ในการบริหารราชการ การปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน เสียหาย ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือบุคคลอื่นสามารถแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จึงจัดทำคู่มือการร้องเรียนขึ้น เพื่อให้ผู้เสียหาย หรือบุคคลอื่น ได้เข้าใจกระบวนการขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียน

หลักเกณฑ์การร้องเรียน

1. เรื่องที่อาจนำมาร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรืออาจเป็นบุคคลอื่นๆ เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย
2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริง มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
3. ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้

วิธีการยื่นคำร้องเรียนหนังสือ

1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุ
(1) วัน เดือน ปี
(2) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
(3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ให้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้
(4) พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล
2. คำร้องเรียนอาจส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

1. คำร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนจริง จะถือว่าเป็น บัตรสนเท่ห์
2. คำร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือเป็นคำร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐาน เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ต่อไปได้

ช่องทางการร้องเรียน

1. ร้องเรียนด้วยตนเอที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
2. ร้องเรียนเป็นหนังสือด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หากเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 80 วันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน สำหรับเรื่องที่มีความซับซ้อนจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน (หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาได้อีก ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ 30 วัน) และจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

Download คู่มือการร้องเรียน คลิก

****************************************************************************************************

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติกร
ติดต่อสอบถาม โทร. 0-5662-3858 ต่อ 119