สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติกร
ติดต่อสอบถาม โทร. 0-5662-3858 ต่อ 119